V kategórii | Tlačové správy

Výsledky analýzy z odkaliska Poša sú známe

Odkalisko

Odkalisko nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie

Prešovský samosprávny kraj a obce vo Vranovskom okrese už poznajú výsledky analýzy z odkaliska Poša. Aj keď sa v odkalisku potvrdili nebezpečné látky, nateraz nepredstavujú ohrozenie životného prostredia. To sa môže zmeniť v prípade, že sa s odkaliskom bude manipulovať.

Foto: Odoberanie vzoriek z Odkaliska Poša

Odpad v odkalisku Poša nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie. Ukázali to analýzy, ktoré zafinancoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) vo výške 50-tisíc eur na základe memoranda o spolupráci s najviac zasiahnutými obcami vo Vranovskom okrese. 

Vzorky z odkaliska boli odobraté ešte v decembri minulého roka. A to konkrétne z jeho dna, vysušeného brehu a z prepadovej veže. Odber vzoriek bol celkovo vykonaný na piatich miestach, a to na parcelách, ktorých vlastníci poskytli súhlas s odberom vzoriek. Následne  boli realizované akreditované analýzy, a to identifikácia organických látok, identifikácia obsahu kovov a polokovov, stanovenie PCB látok v sedimentoch a tiež boli vykonané testy toxicity na štyroch organizmoch.

Vo všetkých analyzovaných vzorkách sa preukázalo organické znečistenie organickými látkami s vysokým podielom uhlíka, ktoré sú prakticky nerozpustné vo vode. Vo vzorkách boli zistené stopové koncentrácie PCB látok, avšak namerané hodnoty boli rádovo nižšie ako sanačný limit,“  informoval predseda PSK Milan Majerský. Okrem toho sa preukázali aj vysoké obsahy kovov, ktoré sú viazané v nerozpustnej forme a nateraz nepredstavujú riziko pre životné prostredie.

Foto: Odoberanie vzoriek z Odkaliska Poša

„Zo záverečnej správy vyplýva, že odpad uložený v odkalisku Poša za súčasných podmienok nepredstavuje okamžité ohrozenie povrchových a podzemných vôd, čo je vo svojej podstate  dobrá správa pre obce vo Vranovskom okrese, ktoré sú najviac zasiahnuté touto environmentálnou záťažou. Avšak v prípade, že sa zmenia podmienky okolitého prostredia vplyvom akejkoľvek činnosti, môžu tieto kovy prejsť do rozpustnej formy vo vode a tým ohroziť okolité prostredie,“ doplnil M. Majerský

Ako ďalej uviedol, PSK sa bude naďalej zasadzovať a hľadať efektívne riešenia sanácie odkaliska v čo najkratšom čase tak, ako sa zaviazal v Memorande o vzájomnej spolupráci z mája 2022 s obcami Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov a Poša. Nateraz je potrebné počkať na ukončenie znovuotvoreného procesu určenia povinnej osoby, ktorá bude povinná riešiť jestvujúcu environmentálnu záťaž.

Lokalita odkaliska Poša je zaradená do štátneho programu sanácií na roky 2022 – 2027 na 40. mieste, v rámci ktorého sa odporúča izolácia územia, ukončenie činnosti, rekultivácia územia, doplnkový geologický prieskum pred sanáciou a monitorovanie územia, avšak nie sú na ňu vyčlenené finančné prostriedky.

Zdroj: oddelenie komunikácie PSK

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.