Archív | MSZ Vranov

sach-i

Šachový turnaj o pohár starostu obce Čaklov

V sobotu 3. decembra 2016 sa konal tradičný šachový turnaj o pohár starostu obce Čaklov. Potešila účasť 33 hráčov z obcí alebo šachových klubov z Čaklova, Soli, Vranova nad Topľou, Hlinného, Zámutova, Hanušoviec nad Topľou, Humenného, Modrej nad Cirochou a Belej nad Cirochou. Všetci účastníci odohrali 9 súťažných kôl tempom 2 x 15 minút na […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov, Tlačové správy0 Komentárov

10

20.9.2012 – Preklasifikovanie finančných prostriedkov z kapitálových na bežné v ZŠ Kukučínova Vranov n.T.

Zdroj: MsZ Vranov n.T.

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

8

20.9.2012 – Informatívna správa o plnení kapitálového rozpočtu mesta za 1. polrok 2012

Zdroj: MsZ Vranov n.T.

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Futbal 1

20.9.2012 – Návrh na zvýšenie transferu pre MFK, a.s.

Zdroj: MsZ

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

1

20.9.2012 – Majetkové otázky – združenie finančných prostriedkov s Gréckokatolíckou cirkvou

Zdroj: MsZ

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci-5-1

120628-Návrh na zmenu Štatútu mesta Vranov n.T.

Predkladá : Mgr. Katarína Gáliková ved. odd. org. a soc. služieb Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo s a  u z n á š a na prijatí Štatútu mesta Vranov nad Topľou Mestská rada Návrh na zmenu Štatútu mesta Vranov nad Topľou prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21.6.2012 a odporúča MsZ predložený návrh schváliť. Spracovala […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci-8-1

120628-Zásady odmeňovania poslancov mesta Vranov n.T.

Bod bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Primator-1

120628-Návrh na určenie platových pomerov primátora mesta Vranov n.T.

Bod bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci-4-1

120628-Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Vranovské mestské služby, s. r. o. Vranov n.T.

Predkladá: Mgr. Andrej Krišanda prednosta Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Vranovské mestské služby, s.r.o. do výšky 50.000,- € účelovo určenej na materiálnotechnické vybavenie spoločnosti a preklenutie obdobia do finančnej samostatnosti spoločnosti s podmienkou jej vrátenia do 31. 12. 2014. Mestská rada predložený […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci 4

VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranov n.T.

Predkladá: Mgr. Katarína Gáliková ved. odd. org. a soc. služieb Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo s a u z n á š a na prijatí VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranov nad Topľou Mestská rada predložené VZN o sociálnych službách….. prerokovala na svojom zasadnutí dňa 23.5.2012 […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov