V kategórii | Tlačové správy

Voľby do NR SR – Hlasovací preukaz

Volby 2023

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania parlamentných volieb v sobotu, 30. septembra 2023, nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto Vranov nad Topľou voličské preukazy, na základe osobných alebo doručených žiadostí, môže začať vydávať najskôr 45 dní pred uskutočnením volieb, čiže od 16. augusta 2023.

V meste Vranov nad Topľou môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, čiže 29. septembra 2023 do 15.00 h,
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu minimálne 15 pracovných dní pred voľbami, teda najneskôr 8. septembra 2023 na adresu: Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16, Vranov nad Topľou,
  • elektronicky (e-mailom) na adresu: helena.lacna@vranov.sk, taktiež do 8. septembra tohto roka.

V žiadosti musia byť uvedené údaje o voličovi, a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), príp. korešpondenčná adresa, na ktorú bude doručený hlasovací preukaz. O ten je možné požiadať aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný deň pred voľbami, t. j. 29. septembra 2023. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový nevydá.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.