V kategórii | Mesto

Vranov: mesto ocenilo svojich pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh 1054

Mgr. Božena Vancáková, zástupkyňa

Za dlhoročnú, odbornú, obetavú, pedagogickú prácu , ktorú odviedla počas odpracovaných rokov v školstve

Mgr. Anna Šustová, učiteľka

Za dlhoročnú, obetavú a svedomitú prácu, ktorú odviedla počas odpracovaných rokov v školstve

Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka

Za  dlhoročné   a budovanie dobrého mena školy, inovatívne vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy, tvorivý prístup k pracovným aktivitám

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II 1336

Mgr. Zuzana Štefanková, učiteľka

 Za výborné úspechy jej žiakov v okresných kolách biologickej i geografickej olympiády

Mgr. Margaréta Borošová, učiteľka

výborné úspechy jej žiakov prevažne vo výtvarných súťažiach

Mgr. Peter Kocák, riaditeľ

Za odborné a profesionálne  vedenie a manažovanie školy, rozvoj výchovy a vzdelávania, tvorivosť a vytváranie vzťahu k tradíciám – folklóru

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova ulica 106

Mgr. Anna Karabová, učiteľka

Za dlhoročnú pedagogickú prax

 Mgr. Jana Ottingerová, učiteľka

Za dlhoročnú pedagogickú prax, vyučovanie v špeciálnej triede

PaedDr. Martin Babiak, riaditeľ

Za odborné vedenie školy, prácu s marginalizovanou skupinou, tvorivé riešenie vzdelávania a výchovy

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova ulica 1061

Mgr. Iveta Chamcová, učiteľka

Za dlhoročný osobný prínos pre rozvoj výchovy a vzdelávania na území mesta Vranov nad Topľou a budovanie dobrého mena školy.

RNDr. Anita Mocsáriová,  učiteľka

Za dlhoročný osobný prínos pre rozvoj výchovy a vzdelávania na území mesta Vranov nad Topľou a budovanie dobrého mena školy.

Mgr. Marek Cerula, riaditeľ

 za vedenie a manažovanie školy, rozvoj výchovy, vzdelávania a športu – hokeja

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lomnická ulica 620

PaedDr. Slávka Ihnátová, riaditeľka

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna 827/26

Mgr. Mária Komarová, učiteľka

za dlhoročnú, obetavú a svedomitú prácu, ktorú odviedla počas odpracovaných rokov v školstve, životné jubileum

 

Mgr. Anna Pribulová,  učiteľka

Za pedagogickú činnosť, prácu v športovej triede

PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka

Za vedenie a manažovanie školy, tvorivosť a kretaivitu pri práci s pedagógmi, žiakmi, rodičmi, rozvoj športu- futbalu.

 

Materské školy

 

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova ulica 103

Mária Ličáková, učiteľka

Za zapájanie sa do projektov a aktivít, koordináciu environmentálnej výchovy, inovatívne formy a metódy práce

Bc. Melánia Kostovčíková,  riaditeľka

Za odborné vedenie materskej školy, kreatívny, ľudský a iniciatívny prístup pri jej vedení

 

MATERSKÁ ŠKOLA Okulka 21

Gabriela Višňovská, učiteľka

Za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu,

Emília Nováková, riaditeľka

Za profesionálne a odborné vedenie materskej školy, pedagogický takt ,je iniciátorkou akcií, ktoré u detí podnecujú lásku k prírode a ochrane životného prostredia

 

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája 68

Jana Rusnáková, zástupkyňa

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť, pomoc začínajúcim pedagogickým zamestnancom, študentkám pedagogických škôl, kreatívnosť, tvorbu projektov, vedeniu detí a ich úspechov vo výtvarných súťažiach na okresných a celoslovenských kolách

Renáta Mičejová, riaditeľka

Za dlhoročné profesionálne vedenie materskej školy, organizačné a komunikačné zručnosti často využíva ako moderátorka akcií pre deti predškolského veku

 

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1. mája 1227

Bc. Alena Mlejová, učiteľka

Za dlhodobú pedagogickú činnosť, prácu s deťmi a odovzdávanie svojich skúseností mladším kolegyniam a študentkám pedagogických škôl

Mgr. Helena Vasiľová, riaditeľka

Za dlhoročné odborné a tvorivé vedenie materskej školy, vedenie MZ , kreativitu a inovatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, profesijný rozvoj zamestnancov, odovzdávanie svojich vedomostí a zručnosti kolegom a aj študentom pedagogických škôl

 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA Juh 1051

Mgr. Dana Bartková, učiteľka

Za pedagogickú činnosť, inovatívny a tvorivý prístup k pracovným aktivitám, pozitívny prístup k deťom

Mgr. Danka Hrubyová, riaditeľka

Za profesionálny a odborný prístup pri vedení materskej školy, odovzdávanie svojich pedagogických skúseností a metodickú pomoc kolegyniam a aj študentom pedagogických škôl

 

MATERSKÁ ŠKOLA Dlhá ulica 559

Mgr. Jana Zelená, riaditeľka

Za inovatívny prístup, profesionalitu, kreativitu, vedenie materskej školy

 

MATERSKÁ ŠKOLA Domašská ulica 604

Viera Kuliničová, riaditeľka

Za pedagogickú prácu a vedenie materskej školy

 

MATERSKÁ ŠKOLA Vajanského 641

Mária Šoganičová, riaditeľka

Za dlhoročnú odbornú a svedomitú  pedagogickú prácu a vedenie materskej školy

.

 

Stredné školy, ZUŠ, CVČ, cirkevné školy

 

GYMNÁZIUM CYRILA DAXNERA

PhDr. Maroš Mitrík, učiteľ

Za dlhoročnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga, za mimoriadne výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy, príprave talentovaných žiakov v krajských a celoštátnych olympiádach a medzinárodných súťažiach

PhDr. Radoslav Slivka, učiteľ

Za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu a mimoriadnu starostlivosť o nadaných žiakov, za mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a prípravu žiakov v krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach

 

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Ing. Martina Sirníková, učiteľka

Za kreatívny prístup pri výchove mladej generácie a výrazne úspechy získané na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.

Mgr. Renáta Jakubčinová, učiteľka

Za tvorivú prácu pri zvyšovaní jazykových schopností mladej generácie a úspešné riešenie Projektov Erasmus.

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , A. Dubčeka

Mgr. Iveta Tóthová, učiteľka

za dlhoročnú pedagogickú prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry, za prácu vedúcej predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov, za aktívny podiel na tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov.

Mgr. Mária Tatrayová, majster  odbornej výchovy (OV)

za dlhoročnú pedagogickú prácu majsterky odbornej praxe a hlavnej majsterky, za realizáciu odbornej praxe v potravinárskych odboroch a v odbore kozmetik, za zabezpečovanie praxe pre odbor propagačná grafika.

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA

Ing. Marcel Mihalčin, učiteľ

Tvorba a realizácia školských vzdelávacích programov, realizácia projektu Cisco.

Ing. Michal Rada, učiteľ a majster odbornej výchovy (OV)

Tvorba a realizácia školských vzdelávacích programov, realizácia projektu Cisco, dlhoročná práca vedúceho predmetovej komisie.

 

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Mgr. Anna Belinská, učiteľka

 Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v tomto roku oslávi svoje životné jubileum- 60. narodeniny.

Mgr. Anna Ďuríková, zástupkyňa školy CZŠ a MŠ

 Za dlhoročnú pedagogickú činnosť, v tomto roku oslávi svoje životné jubileum- 50. narodeniny.

Mgr. Rudolf Kľučár, učiteľ strednej školy

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť,v tomto roku oslávi svoje životné jubileum- 50. narodeniny

 

SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV

Mgr. Stanislav Kráľ, riaditeľ

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť

Ján Časár, majster odbornej výchovy

za

 

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

Mgr. Mariana Pavlišinová, učiteľka

za dlhoročnú prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením

Mgr. Linda Dobošová, učiteľka

za dlhoročnú prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením

 

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA, Budovateľská ulica

PhDr. Mariana Fedorová,  odborný zamestnanec- psychologička

Za dlhoročnú odbornú a pedagogickú činnosť a prácu s deťmi Spojenej školy.

PaedDr. Jozef Imrich, riaditeľ

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť.

PaedDr. Tomáš Končár, učiteľ

Za výborné výsledky pri práci so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a úspešne zapájanie sa do súťaží v rámci celého Slovenska.

 

 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mgr. Bibiána Marcinovová  – vychovávateľka, za dosiahnuté úspechy a reprezentáciu CVČ

Ing. Anna Marcinčinová  – riaditeľka,   za dlhoročné vedenie záujmovej, rekreačnej a športovej  činnosti pre deti a mládež počas celého roku, rozvoj záujmov a zmysluplné trávenie voľného času

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Mgr. Jana Radvanská DIS.art, učiteľka

 Za úspechy v oblasti literárno-dramatického oddelenia a hudobného umenia v čase pandémie- v spolupráci s ostatnými odbormi na škole ,natáčanie online koncertov, úspechy v súťažiach

Mgr. Zuzana Joneková, riaditeľka

Za odborné vedenie a manažovanie umeleckej školy, rozvoj záujmov a kreativity u detí a mládeže

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Juraj Libera Dis. art. , učiteľ

Za pedagogickú činnosť, učí viacero predmetov- akordeón, klavír, hudobnú náuku, je druhým zbormajstrom Mládežníckeho speváckeho zboru OZVENA,  vedie komorný súbor SZUŠ. Napísal mnoho skladieb pre hudobné nástroje a zbory vo viacerých zborníkoch. Napísal viacero hudobno-teoretických kníh. Úspešne viedol mnoho rokov akordeónový súbor Toccata a bol členom Michalovského akordeónového tria. S týmito súbormi sa zúčastnil mnohých koncertov a festivalov doma i v zahraničí.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.