Archív | MSZ Vranov

Poslanci 6

Majetkové otázky

Predkladá: Ing. Marián Onderko-vedúci oddelenia Návrh na uznesenie: – v prílohe Spracovali: Ing. Marián Onderko Ing. Mária Bohaničová Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo – s c h v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e 1. správu a údržbu cintorínov a domov smútku formou nájomnej zmluvy pre Ivana […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci 3

Záverečná správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta k 31.12.2011

Predkladá: Ing. Marián Onderko – vedúci oddelenia Návrh na uznesenie:  v prílohe Spracovali: Ing. Marián Onderko Viera Mitrušková Vranov n.T., máj 2012 I. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie – Záverečnú správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta k 31.12.2011 II. MsZ s ch v a ľ u j e n e s ch v a ľ u j […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci 9

Návrh na predloženie projektu Komunitné centrum Vranov nad Topľou, Cintorínska ulica – rekonštrukcia a prístavba

Predkladá : Mgr. Andrej Krišanda prednosta MsÚ Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e n e s c h v a ľ u j e Spracoval: Ing. Imrich Kónya a) predloženie projektu „Komunitné centrum Vranov nad Topľou, Cintorínska ulica – rekonštrukcia a prístavba“ spolu so Žiadosťou o poskytnutie NFP v […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci 3

Informatívna správa o plnení kapitálového rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2012

Dôvodová správa Táto informatívna správa je predkladaná na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 256/2008 zo dňa 18. 12. 2008, ktorým bolo uložené mestskému úradu štvrťročne zaradiť do programu rokovania mestského zastupiteľstva materiál týkajúci sa plnenia rozpočtu kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov. Príjmová časť Z kapitálových príjmov za 1. štvrťrok 2012 mesto získalo iba finančné prostriedky […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov

Poslanci

Návrh na záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2011 A) berie na vedomie – Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2011 – Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2011 – Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2011   B) s c h […]

Celý článok

V kategórii MSZ Vranov0 Komentárov