V kategórii | MSZ Vranov

120628-Návrh na zmenu Štatútu mesta Vranov n.T.

Poslanci-5-1

Predkladá :

Mgr. Katarína Gáliková
ved. odd. org. a soc. služieb

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo

s a  u z n á š a

na prijatí Štatútu mesta Vranov nad
Topľou
Mestská rada Návrh na zmenu Štatútu
mesta Vranov nad Topľou prerokovala na
svojom zasadnutí dňa 21.6.2012
a odporúča MsZ predložený návrh
schváliť.

Spracovala :

Mgr. Katarína Gáliková,
ved. odd. org. a soc. služieb
Jún 2012

Dôvodová správa

Štatút je základnou právnou normou mesta. Súčasné znenie štatútu mesta bolo
schválené v roku 2011.
Zmeny štatútu sa týkajú nasledujúcich skutočnosti v § 16 komisie:
Pôvodné znenie § 16:
1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským
zastupiteľstvom.
Navrhované znenie – vypustiť bod 2 a doplniť
2. Komisia na ochranu verejného záujmu je zložená len z poslancov.
3. Ďalšie komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov a z ďalších osôb.
Pôvodné znenie § 16b:
1. Ďalšie komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským
zastupiteľstvom.
2. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec a členov
komisií. Vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Tajomníkom
komisie je zamestnanec mestského úradu.
Navrhované znenie § 16 b vypustiť bod 1 a nahradiť bodom 2
1. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec a členov
komisií. Vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Tajomníkom
komisie je zamestnanec mestského úradu, ktorého menuje primátor mesta.
Pôvodné znenie § 16b bod 4 a 5:
4. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.
Komisiu zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia je uznášaniaschopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odporúčania prijímajú nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov komisie, v prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu
komisie.
5. Maximálny počet členov komisie je stanovený na päť vrátane predsedu a tajomníka
komisie. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Navrhované znenie § 16 b doplniť bod 3 a bod 5 vypustiť

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc

Bod bol stiahnutý z rokovania MsZ

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.