V kategórii | MSZ Vranov

120628-Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Vranovské mestské služby, s. r. o. Vranov n.T.

Poslanci-4-1

Predkladá:

Mgr. Andrej Krišanda

prednosta

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre
Vranovské mestské služby, s.r.o. do výšky
50.000,- € účelovo určenej na materiálnotechnické
vybavenie spoločnosti a preklenutie
obdobia do finančnej samostatnosti
spoločnosti s podmienkou jej vrátenia do 31.
12. 2014.
Mestská rada predložený návrh na poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci pre Vranovské
mestské služby, s.r.o. prerokovala na svojom
zasadnutí dňa 21. 6. 2012 a neodporúča
predložený návrh mestskému zastupiteľstvu
schváliť

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením číslo 91/2012 zo dňa 16. 02. 2012 schválilo
založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Vranovské mestské služby s. r. o.
Verejnoprospešné služby na úseku čistenia miestnych komunikácii a verejných priestranstiev,
starostlivosti o zeleň, …. na základe Zmluvy o výkone správy majetku mesta má vykonávať spoločnosť
Vranovské mestské služby, s. s. o. so sídlom vo Vranove nad Topľou. Táto spoločnosť na svoju
činnosť potrebuje zakúpiť základné materiálne a technické vybavenie – kosačky, pohonné hmoty, PC
vybavenie, …
Na preklenutie obdobia do rozbehu spoločnosti navrhujeme mestskému zastupiteľstvu
schváliť poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do výšky 50 tis. € s podmienkou jej vrátenie do
31.12.2014.

 

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.