V kategórii | MSZ Vranov

VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranov n.T.

Poslanci 4

Predkladá:
Mgr. Katarína Gáliková
ved. odd. org. a soc. služieb

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
s a u z n á š a
na prijatí VZN o sociálnych službách,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby poskytované mestom Vranov nad Topľou

Mestská rada predložené VZN
o sociálnych službách….. prerokovala na
svojom zasadnutí dňa 23.5.2012 a
odporúča MsZ toto schváliť podľa
predloženého návrhu.

Spracovali:
Ing. M. Bohaničová, Mgr. G. Hodorová,
Mgr. K. Gáliková – odd. org. a soc. služieb
Mgr. Ján Kuba riaditeľ ZpS
Prerokované v Komisii bytovej, sociálnych vecí a zdravotníctva

Dôvodová správa

Dňa 31. januára 2012 prijala Národná rada Slovenskej republiky s účinnosťou
od 1. marca 2012 zákon č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Hlavným dôvodom novely zákona o sociálnych službách bolo riešiť pretrvávajúce
problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu
existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a
slobody prijímateľov sociálnych služieb.
Významná zmena zákona spočíva vo financovaní zariadení sociálnych služieb
zriadených alebo založených obcami a neverejných poskytovateľov vybraných druhov
sociálnych služieb účelovou dotáciou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky. V praxi to znamená, že všetkým obecným zariadeniam a
neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb sa bude poskytovať
rovnaká výška príspevku na zabezpečenie prevádzky podľa jednotlivých druhov služieb zo
zdrojov štátneho rozpočtu.
S cieľom podporiť zotrvanie klienta v prirodzenom domácom prostredí a znížiť tlak na
kapacity zariadení pre seniorov v súlade s trendmi a politikami Európskej únie sa sprísnili
podmienky na prijatie do takéhoto typu zariadenia, a to zvýšením stupňa odkázanosti klienta,
t. j. odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zo stupňa II na stupeň IV.
Zákon priamo ustanovil minimálnu výšku úhrady klienta za sociálne služby, a to vo
výške minimálne 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu. V zmysle §
110c ods. 4 zákona o sociálnych službách je mesto povinné určiť sumu úhrady vo
všeobecne záväznom nariadení najneskôr do 30. júna 2012.
Zmena zákona umožňuje poskytovať sociálnu službu aj bez posúdenia odkázanosti na
sociálnu službu v tých prípadoch, ak klient alebo jeho rodina je ochotná platiť úhradu
najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním danej
sociálnej službieb.

 

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.