V kategórii | Tlačové správy

Vranov: výzva uchádzačom o mestský byt

Ms byt

Mesto Vranov nad Topľou vyzýva všetkých uchádzačov o mestský byt aby v termíne do 30.04.2020 osobne na oddelení bytov a nebytových priestorov ( Ing. Michalov – MsÚ, p. Kmecová – bývalý MsBP) resp. písomne (e-mail, list) potvrdili záujem o pridelenie bytu. Tlačivá sú na internetovej stránke mesta resp. kancelárii prvého kontaktu MsÚ. Všetci uchádzači musia spĺňať  v zmysle VZN o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Vranov n/T č. 9/1996 nasledovné podmienky :

 

  1. uchádzač si podal písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
  2. dovŕšil 18 rokov
  3. nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu(nebolo mu vydané stavebné povolenie)
  4. preukáže spôsobilosť platiť nájomné
  5. je schopný súčinnosti bývania a neporušuje dobré mravy v dome

 

Zároveň oznamujeme všetkým uchádzačom o mestský byt, že žiadateľ o pridelenie nájomného bytu, ktorého žiadosť bola zaradená do evidencie je povinný:

1. nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne

    posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala,

2. každý rok do 31.1. bežného roka písomne (e-mail, list) resp. osobne oznámiť záujem o pridelenie bytu a potvrdiť platnosť údajov, resp.                              aktualizovať údaje uvedené v pôvodnej žiadosti; v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo zoznamu žiadostí uchádzačov o byt.

Tento postup vyplynul z toho, že mesto eviduje množstvo žiadostí, ktoré sú neaktuálne. Žiadatelia si medzičasom zabezpečili bývanie iným spôsobom prípadne už  trvalý pobyt na území mesta nemajú alebo sa dlhodobo zdržujú v zahraničí. Aby nedochádzalo k podobným nedorozumeniam, bude požadovaná od žiadateľov o pridelenie bytu určitá forma aktualizácie žiadosti. Toto oznámenie je súčasťou formuláru „Žiadosť o prenájom bytu“ bod 8.

Zdroj: Ing. Michalov Peter, vedúci oddelenia bytov a nebytových priestorov

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.