V kategórii | Tlačové správy

Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje súťaž na vytvorenie loga k 750. výročiu

Vranov

Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje podľa §847 – 849 Občianskeho zákonníka verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie loga k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou.

1. Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu pre prezentáciu mesta a jeho aktivít v súvislosti s výročím. Jednotný vizuálny štýl bude slúžiť na prezentáciu v médiách a na propagačných a prezentačných materiáloch, príp. na darčekových predmetoch, na tlačovinách mesta, na webovom sídle mesta Vranov nad Topľou a podobne. Logo sa bude používať aj s inými logami inštitúcií ako aj s erbom mesta.

Súťaž je určená hlavne pre študentov stredných škôl, avšak je otvorená pre každého, kto dodrží uvedené podmienky.

2. Podmienky, ktoré musí nové logo spĺňať:
• musí obsahovať číslicu 750 a aj iný grafický prvok ( napr. dominantu mesta alebo niečo typické pre mesto, prepojenie histórie so súčasnosťou a pod.)alebo textový prvok
• musí byť reprodukovateľné rôznymi technikami, v rôznych veľkostiach vo farebnej aj v čiernobielej verzii
• musí byť použiteľné v printovej aj v digitálnej podobe
• návrh loga musí byť originálnym dielom autora ( nesmie sa viazať na autorské práva ďalších osôb), nesmie ho používať iná organizácia

3. Harmonogram súťaže:
Súťaž je vyhlásená dňa: 10.09.2019
Uzatvorenie súťaže dňa: 04.11.2019
Vyhlásenie výsledkov súťaže dňa: 15.11.2019

4. Podmienky prijatia do súťaže:
• návrh loga spolu s prihláškou, súhlasom na spracovanie osobných údajov, čestným vyhlásením a právnym vyhlásením a súhlasom (ktoré sú prílohou podmienok súťaže), je potrebné odovzdať do 04.11.2019 do 15.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou alebo doručiť poštou v tej istej lehote na adresu Mestský úrad vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou v obálke označenej „SÚŤAŽ: LOGO 750 – NEOTVÁRAŤ“
• súťažiaci môže do súťaže zaslať maximálne dva odlišné návrhy loga
• nátlačok súťažného návrhu loga na formáte A4, a to vo farebnej, čiernobielej, negatívnej verzii a v stupňoch šedej
• návrh loga musí byť vo veľkosti min. 10 cm (dlhšia strana), doplnený logom v najmenšej autorom odporúčanej veľkosti
• súťažné návrhy musia byť odovzdané 1/ v printovej podobe – každý návrh na samostatnom liste 2/ v elektronickej podobe (na CD, DVD) v CMYK vo formáte a/ PDF, b/ JPG v rozlíšení 300 dpi, c/ vo vektorovom tvare (AI).
• súčasťou návrhu musia byť príklady aplikácie loga na propagačných materiáloch mesta – nástenný kalendár, reklamné plagáty a billboardy, drobný propagačný materiál (napr. perá, šnúrky, magnetky) šálky, pohľadnice, obálky, kancelársky papier, darčekové papierové tašky, tričko, sviečky
• súťažiaci musia v návrhu uviesť: meno autora (v prípade kolektívnych prác uviesť mená všetkých zapojených autorov a kontakt na jedného z nich), techniku, ktorou bol návrh vyhotovený, stručný popis (vysvetlenie čo symbolizuje), zámer a kontakt (adresu autora, e-mail, telefónne číslo).

5. Podmienky vyhodnotenia súťaže:
• všetky doručené návrhy vyhodnotí odborná porota do 7 dní od jej uzávierky
• vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez odškodnenia účastníkov súťaže
• členovia poroty a ich rodinní príslušníci sa nesmú zapojiť do súťaže

6. Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výsledkov:
• porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a návrhy vyhodnotí do 11. novembra 2019
• výsledky budú zverejnené dňa 15.11.2019 na web stránke mesta Vranov nad Topľou www.vranov.sk, víťaz bude kontaktovaný telefonicky, resp. emailom

7. Odmena:
• víťaz získa finančnú odmenu vo výške 350 Eur
• finančná odmena bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, ďalšie miesta nebudú finančne ohodnotené
• vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný

8. Súhlas na použitie víťazného loga:
Každý, kto sa do súťaže zapojí, je si vedomý toho, že autor víťazného loga udeľuje súhlas na použitie víťazného loga mestom Vranov nad Topľou na účely publicity, ako aj na jeho poskytnutie ostatným spolupracujúcim subjektom. Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Originály súťažných prác si poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Víťaz uzavrie s vyhlasovateľom licenčnú zmluvu, v ktorej udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

9. Kontaktná osoba:
Ing. Štefánia Rieglerová
Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou
Telefón: 057/7590114, mobil 0907998029
Email: stefania.rieglerova@vranov.sk

Prihlášku do súťaže, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, právne vyhlásenie a súhlas, nájdete tu: Prihláška a súhlas – súťaž logo mesta 750 (PDF; 61,7 kB)

 

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.