V kategórii | Tlačové správy

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala

scitanie

Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začal svojou prvou
fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 2. 2021 a
plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 30. 3. 2021. V mesiaci
október spustil Štatistický úrad SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov a zároveň sa
začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii
obyvateľov, ako sa správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo
svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické. Sčítavať sa obyvatelia budú z
pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút.
Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem
webovej aplikácie k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť
využiť službu asistovaného sčítania.

Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t.
j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej
osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s
pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk.
Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy
Android a iOS.
Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho
formulára, bez narušenia súkromia.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020
na piatok 1. januára 2021.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie:
„Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát
v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa
uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným
sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych
zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy,
ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. centrálny register
poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického
formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na
Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan
Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby,
teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch,
ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť službu asistovaného
sčítania.
Pomoc obyvateľom pri sčítaní

Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať
sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania.
Jasmína Stauder, hovorkyňa SODB 2021:
„V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním
pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí
navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu
imobility), tým, že zavolá na obec alebo call centrum. V takomto prípade navštívi
mobilný asistent obyvateľa doma a sčíta ho.“

Koľko otázok treba vyplniť

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie:
„Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky
otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť
jednoduché a rýchle. „

Ochrana osobných údajov je priorita

Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana osobných
údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou
realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných
údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne
pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo
krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný
bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom
hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje
na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri
výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení. 

Prečo je sčítanie potrebné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých
obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská
republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné
informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Výsledky zo sčítania prezentujú:

– demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom
území;
– informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre bytov a domov;
– možnosť formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne;
– údaje, ktoré slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí;
– výsledky SODB, ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk
parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk;
– zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do
školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

SODB poskytne dôležité informácie pre budovanie rôznych sietí

– záchranných služieb;
– nemocníc;
– škôl;
– centier voľného času;
– obchodov;
– kultúrnych ustanovizní;
– služieb

Zdroj: MsÚ Vranov

Foto: Ilustračné

 

 

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.